Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2567 ลูกฟุตบอล..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูนธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2563 ยางปัดน้ำฝน..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูนธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2561 การผลิตแผ่นยางมาตรฐานสำหรับการทดสอบความทนต่อการขัดสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, อรสา อ่อนจันทร์, ประเสริฐ แซ่จู Bulletin of Applied Sciences Vol 7(7) August 2018
2560 ผลิตภัณฑ์ยางอย่างง่าย ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง นิชาภา บัวสุวรรณ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2558 ยางถอนขนไก่ (ตอนที่ 1) สุรชัย ศิริพัฒน์ วารสารยางพาราปีที่ 36 (1) ม.ค.-มี.ค. 2558 หน้า 25-27
2558 ผลการกะเทาะและคุณภาพการสีข้าวของลูกยางสีข้าวจากยางพารา สุรชัย ศิริพัฒน์, อดุลย์ ณ วิเชียร, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, และนุชนาฏ ณ ระนอง วารสารยางพาราปีที่ 36 (1) ม.ค.-มี.ค. 2558 หน้า 2-8
2558 การทำลู่ลานกรีฑาจากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ อรสา อ่อนจันทร์ วารสารกรมวิทยาศาสตร์ ปีที่ 63 (197) มกราคม 2558
2557 การผลิตท่อน้ำซึมสำหรับใช้ในการเกษตร สุมนา แจ่มเหมือน, พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ และ นุชนาฏ ณ ระนอง วารสารยางพาราปีที่ 35 (4) ต.ค.-ธ.ค 2557 หน้า 33-40
2557 ลูกยางสีข้าวจากยางพารา สุรชัย ศิริพัฒน์,อดุลย์ ณ วิเชียร, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย และ นุชนาฏ ณ ระนอง วารสารยางพาราปีที่ 35 (4) ต.ค.-ธ.ค 2557 หน้า 8-15
2556 กระเป๋าน้ำร้อน..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2556 ยางพื้นรองเท้า ..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2556 สายพานลำเลียง ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2555 ลูกเทนนิส ..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2555 รองเท้าบูทยาง ..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2554 ลูกพัค ..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2554 ลูกกอล์ฟ ..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2554 ยางกันสะเทือน ..(ดูเพิ่ม) ภุชงค์ ทับทอง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 5 (1) ม.ค. - มี.ค. 2554
2554 การพัฒนายางตีนตะขาบเครื่องเกี่ยวนวด วิชัย โอภานุกุล, อดุลย์ ณ วิเชียร , ณพรัตน์ วิชิตชลชัย, คทาวุธ จงสุขไว, วีระ สุขประเสริฐ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม สถาบันวิจัยยาง
2552 ซีลยางสำหรับงานที่สัมผัสกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดันสูง..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 3 (4) ต.ค.-ธ.ค. 2552
2550 นวัตกรรมหมวกยางสําหรับคลุมบล็อกคอนกรีตจากยางธรรมชาติ ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ,อรสา อ่อนจันทร์ Bulletin of Applied Sciences Vol 3 (3) August 2014
2550 พื้นลู่-ลานกรีฑา จากวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติ พายับ นามประเสริฐ, อรสา อ่อนจันทร์, กาจพันธ์ สกุลแก้ว วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 55 (173) มกราคม 2550

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |