Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์ยาง)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2563 ไนโตรซามีนในถุงมือยางที่ใช้ในงานด้านอาหาร อรวรรณ ปิ่นประยูร, อรสา อ่อนจันทร์, ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ Bulletin of Applied Sciences, Vol 9 (9), August 2020
2557 ไนโตรซามีนสารปนเปื้อนในหัวนมยางสำหรับทารก โอบเอื้อ อิ่มวิทยา, ณฐสมนต์ ปัญญวัฒนกิจ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 (196) ก.ย. 2557
2557 ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร สุจินต์ พราวพันธุ์, พิริยะ ศรีเจ้า วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 (196) ก.ย. 2557
2556 ถุงมือยางที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร: ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก อรวรรณ ปิ่นประยูร, กรรณิการ์ บุตรเอก Bulletin of Applied Science, Vol 2(2), August 2013
2553 อันตรายจากสารไนโตรซามีน ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2551 ไนโทรซามีนในอุตสาหกรรมยาง ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 2 (1) ม.ค. - มี.ค. 2551
2551 สารเคมียางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 2 (1) ม.ค. - มี.ค. 2551
2543 ไนโทรซามีนในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จิราวรรณ หาญวัฒนกุล วารสารกรมวิทยาศาสตร์ ปีที่ 48 (154) ก.ย. 2543 (29-31)

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |