Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์ยาง)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2543 ไนโทรซามีนในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ จิราวรรณ หาญวัฒนกุล วารสารกรมวิทยาศาสตร์ ปีที่ 48 (154) ก.ย. 2543 (29-31)
2551 สารเคมียางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารตามข้อกำหนดขององค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 2 (1) ม.ค. - มี.ค. 2551
2551 ไนโทรซามีนในอุตสาหกรรมยาง ดร.กนกทิพย์ บุญเกิด วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 2 (1) ม.ค. - มี.ค. 2551
2553 อันตรายจากสารไนโตรซามีน ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2556 ถุงมือยางที่ใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร: ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนัก อรวรรณ ปิ่นประยูร, กรรณิการ์ บุตรเอก Bulletin of Applied Science, Vol 2(2), August 2013
2557 ความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร สุจินต์ พราวพันธุ์, พิริยะ ศรีเจ้า วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 (196) ก.ย. 2557
2557 ไนโตรซามีนสารปนเปื้อนในหัวนมยางสำหรับทารก โอบเอื้อ อิ่มวิทยา, ณฐสมนต์ ปัญญวัฒนกิจ วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 (196) ก.ย. 2557
2563 ไนโตรซามีนในถุงมือยางที่ใช้ในงานด้านอาหาร อรวรรณ ปิ่นประยูร, อรสา อ่อนจันทร์, ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ Bulletin of Applied Sciences, Vol 9 (9), August 2020

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |