วิจัยและพัฒนา


   การวิจัยและพัฒนามีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากการวิจัยคือการสร้างความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นของผู้ประกอบการเอง ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี สามารลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือของผู้อื่นได้ ฉะนั้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงควรให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา

   RTEC สามารถให้การสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้โดยการทำงานวิจัยร่วมกันหรือโดยการว่าจ้างให้ RTEC ทำงานวิจัยและพัฒนาให้ หากสนใจ สามารถติดต่อและหารือกันได้

พัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโดยอาจเป็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA) ในการวิเคราะห์การรับแรง การเสียรูป

การพัฒนายางคอมพาวด์

พัฒนาสูตรหรือปรับปรุงสูตรยางคอมพาวด์ การทดสอบสารเคมีใหม่ยางใหม่ ตลอดจนการเตรียมยางคอมพาวด์ ยางวัลคาไนซ์เพื่อประเมินสมบัติของยางคอมพาวด์ที่พัฒนาขึ้น

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์

เตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อประเมินสมรรถนะและการใช้งาน ก่อนนำไปผลิตเชิงพาณิชย์


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

ติดต่อ

ดร. กฤษฎา สุชีวะ
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 845 8220
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: krisda.suc@mahidol.ac.th

ดร. ชาคริต สิริสิงห
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 807 2742
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: chakrit.sir@mahidol.ac.th

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |