Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์ยาง)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2536 การหล่อดอกยางโดยวิธีติดดอก วราภรณ์ ขจรไชยกูล สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
2536 ศึกษาการผลิตยางทายรับเบอร์ (Study on Processing of Tyre Rubber) กฤษณา คงศิลป์, จักรี เลื่อนราม, พรรษา อดุลยธรรม, พลชิต บัวแก้ว, สุรศักดิ์ สุทิสงค์ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
2548 วิธีง่ายๆ ในการซื้อยางรถยนต์ใหม่ พายับ นามประเสริฐ,กาจพันธ์ สกุลแก้ว วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 53 ฉบับที่ 168
2553 ทำไมการสูบลมยางที่เหมาะสมจึงช่วยประหยัดน้ำมันได้ ดร.ณัฐนันท์ ศุภดล วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 4 (2) เม.ย. - มิ.ย. 2553
2553 บทบาทสำคัญของโพลิเมอร์และสารตัวเติมของคอมพาวด์ดอกยางที่มีต่อประสิทธิภาพของยางล้อ ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2554 การเสริมแรงดอกยางด้วยเส้นใยอะรามิดชนิดสั้น..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2555 การใช้ยางล้อให้มีความปลอดภัย ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2555 เสียงยางล้อ..(ดูเพิ่ม) ดร.ไพโรจน์ จิตรธรรม, กรรณิกา หัตถะปะนิตย์ และ สาธิต ศิริรักษ์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2556 ยางล้อที่ทำจากยางและจากโพลิยูรีเทน..(ดูเพิ่ม) ชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2557 การฉีกขาดของดอกยาง ชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2564 การเลือกซื้อยางล้อรถยนต์นั่ง (ขนาดยางล้อ)..(ดูเพิ่ม) ทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2564 ยางหล่อดอก..(ดูเพิ่ม) ศิระ มีศฤงคาร ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |