Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์ยาง)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2565 การเลือกที่นอน..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2562 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าดัชนีความแข็งเชิงกดของฟองน้ำลาเท็กซ์ กาจพันธ์ สกุลแก้ว, ประเสริฐ แซ่จู Bulletin of Applied Science Vol 8(8) 2019
2556 การผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ วิภาวี พัฒนกุล,วิชัย โอภานุกูล,นุชนาฏ ณ ระนอง,ณพรัตน์ วิชิตชลชัย วารสารยางพาราปีที่ 35(1) ม.ค.-มี.ค. 2557 หน้า 28-38
2556 การใช้ยางพาราผสมยางมะตอย ณพรัตน์ วิชิตชลชัย และ อดุลย์ ณ.วิเชียร วารสารยางพาราปีที่ 34(4) ต.ค-ธ.ค. 2556 หน้า 18-24
2554 ลูกโป่ง..(ดูเพิ่ม) ดารณี เจริญสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
2554 การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากน้ำยางด้วยโพลิเมอร์..(ดูเพิ่ม) พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง ปีที่ 5(2) เม.ย.-มิ.ย. 2554
2554 โอริงจัดฟันที่ผลิตจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์ นุชนาฎ ณ ระนอง, นิยม ธำรงอนันต์สกุล, สมพร สวัสดิสรรพ์, วัชระ เพชรคุปต์, ตุลย์ ศรีอัมพร วารสารยางพาราปีที่ 32(2) เม.ย - มิ.ย 2554 หน้า 2-8
2554 ถุงมือยางสังเคราะห์ชนิดไนไตรล์ คู่แข่งสำคัญของถุงมือยางธรรมชาติ อรวรรณ ปิ่นประยูร วารสารกรมวิทยาศาสตร์ปีที่ 59 (185) มกราคม 2554
2552 การผลิตเส้นด้ายยางด้วยเครื่องต้นแบบ วิภาวี พัฒนกุล, วิชัย โอภานุกูล, นุชนาฏ ณ ระนอง, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย กรมวิชาการเกษตร
2552 การแปรรูปน้ำยางผสมของยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ พรรษา อดุลยธรรม, กฤษณา คงศิลป์, จุรี จันทนา, กุลทิวา รัตนเวคินรักษ์, สุมนา แจ่มเหมือน กรมวิชาการเกษตร

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |