บริการวิเคราะห์


  • ชนิดของยางและยางผสม
  • น้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลยาง
  • ชนิดของสารเคมียาง ความบริสุทธิ์
  • ขนิดและปริมาณขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง
  • สารเจือปน
  • สารตกค้าง
  • สารที่ก่อให้เกิดการบลูมที่ผิว
  • ขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคยางและสารแขวนลอย
  • ข้อมูลจำเพาะ (specification) ของยางและน้ำยาง

การวิเคราะห์ยาง สารเคมียาง ผลิตภัณฑ์ยาง

ประเภท เทคนิค
ชนิดของยาง/ยางผสม TGA, IR, GC-MS
ชนิดของสารเคมี IR, GC-MS
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง (ชนิดและปริมาณ) TGA, IR, GC-MS
ไนโตรซามีน GC-MS

สมบัติทางสเปกโทรสโกปี

เครื่องมือ ราคา
วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของตัวอย่าง ด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectroscopy 900 บาท/ตัวอย่าง/ชั่วโมง
วิเคราะห์องค์ประกอบในตัวอย่าง ด้วยเครื่อง Gas Chromatography-Mass Spectrometry ราคาตามตกลง

สมบัติทางความร้อน

เครื่องมือ ราคา
TGA (Thermogravimetric Analysis) 900 บาท/ตัวอย่าง/ชั่วโมง
DSC (Differential Scanning Calorimeter) 1,500 บาท/ตัวอย่าง/2 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ (pdf)  แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ขั้นตอนขอรับบริการ

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ติดต่อ

Ms. Khwanjai Anujarawat-RTEC

คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: service@mahidolrubber.org

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |