พัฒนาบุคลากร


  ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทำงาน

RTEC สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาบุุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้ดังนี้


การอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ประจำปี 2566

ประเภท หลักสูตร วันที่ จำนวนวัน วิทยากร
1. หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐาน 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 1 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
และ ดร. ชาคริต สิริสิงห
RTEC Photo

การอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ประจำปี 2565

ประเภท หลักสูตร วันที่ จำนวนวัน วิทยากร
1. การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภาพการผลิตสีเขียว (Green Productivity) เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทย 22 มิถุนายน 2565 1 รศ.ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และ คุณธารินี บัวดิษฐ์
(สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)
RTEC Photo
2. หลักสูตรเฉพาะด้าน หลักสูตรเทคโนโลยีการติดของยาง 8 กันยายน 2565 1 ดร.สมบัติ ธนะวันต์ และ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
คุณวิริยะ วงษ์รัตนพิพัฒน์ (บริษัท แฟลคอน อีส จากัด)
RTEC Photo
3. หลักสูตรพื้นฐาน หลักสูตรแนะนำเทคโนโลยียาง 9 ธันวาคม 2565 1 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
RTEC Photo

ติดต่อ

คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: tippawan.kow@mahidol.ac.th

คุณอุบล โพธิ์อำพร
โทรศัพท์: 0 2441 9381, 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: ubon.pou@mahidol.ac.th

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |