พัฒนาบุคลากร


  ในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีตลอดเวลา บุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิตการทำงาน

RTEC สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาบุุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางได้ดังนี้


สัมมนาออนไลน์ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC Webinar) ประจำปี 2567

เรื่อง วันที่ เวลา วิทยากร ลงทะเบียน
1. การปรับการติดของยางต่างชนิดโดยการดัดแปรผิวยางเชิงเคมี
Improvement of rubbers adhesion by chemical surface modification
17 มกราคม 2567 13.30-14.30 น. รศ.ดร. สมบัติ ธนะวันต์
2. สมบัติพื้นผิวเพื่อการปรับปรุงการยึดติด
Improvement of rubbers adhesion by chemical surface modification
21 กุมภาพันธ์ 2567 13.30-14.30 น. รศ.ดร. สุภา วิรเศรษฐ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2567

สัมมนาออนไลน์ของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง (RTEC Webinar) ประจำปี 2566

เรื่อง วันที่ เวลา วิทยากร ลงทะเบียน
1. Rubber Compounds and Vulcanizates Quality Prediction Using Viscoelastic Behaviour 14 กันยายน 2566 10.00 - 11.00 น. ศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห
2. Analysis of Plastic and Rubber Products Using Pyrolysis-GC/MS 25 ตุลาคม 2566 13.30-14.30 น. ดร. มนัส ศรีหริ่ง

การอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ประจำปี 2566

ประเภท หลักสูตร วันที่ จำนวนวัน วิทยากร
1. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 1 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
และ ดร. ชาคริต สิริสิงห
RTEC Photo
2. หลักสูตรพื้นฐาน แนะนำยางเทอร์โมพลาสติก 22 มิถุนายน 2566 1 ดร. กฤษฎา สุชีวะ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง)
และ คุณนรินทร เอี่ยมประชา (บริษัท เอเบิลวัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
RTEC Photo
3. หลักสูตรระดับกลาง การทดสอบสมบัติยางคอมพาวนด์ (หลักการ การวิเคราะห์และแปลผลการทดสอบตัวอย่าง) 16-17 พฤศจิกายน 2566 2 ดร. ชาคริต สิริสิงห
RTEC Photo

การอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ประจำปี 2565

ประเภท หลักสูตร วันที่ จำนวนวัน วิทยากร
1. การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภาพการผลิตสีเขียว (Green Productivity) เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทย 22 มิถุนายน 2565 1 รศ.ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ และ คุณธารินี บัวดิษฐ์
(สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)
RTEC Photo
2. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดของยาง 8 กันยายน 2565 1 ดร.สมบัติ ธนะวันต์ และ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
คุณวิริยะ วงษ์รัตนพิพัฒน์ (บริษัท แฟลคอน อีส จากัด)
RTEC Photo
3. หลักสูตรพื้นฐาน แนะนำเทคโนโลยียาง 9 ธันวาคม 2565 1 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
RTEC Photo

ติดต่อ

คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: tippawan.kow@mahidol.ac.th

คุณอุบล โพธิ์อำพร
โทรศัพท์: 0 2441 9381, 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: ubon.pou@mahidol.ac.th

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |