บริการทดสอบ


บริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO, ASTM, DIN หรือ BS ดังต่อไปนี้

สมบัติกายภาพ

 • ความหนาแน่น
 • ความทนต่อของเหลว (การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, ปริมาตร, ความแข็งหรือความแข็งแรง)

สมบัติการไหล

 • Mooney viscosity, Mooney relaxation
 • Shear viscosity, Die swell, Extrudate surface quality ที่อัตราไหลต่างๆ
 • Shear viscosity ของของเหลว
 • Storage modulus, Loss modulus, tan delta

สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์

 • Scorch time, Vulcanization time, Vulcanization rate

สมบัติเชิงกล

 • ความแข็ง (Shore A, Shore C, IRHD)
 • สมบัติการรับแรงดึง (Modulus, Tensile strength, Elongation at break)
 • สมบัติการรับแรงกด (Compressive strength, Compression set)
 • สมบัติการรับแรงฉีก (Tear strength)
 • ความทนต่อการขัดถู (Akron , DIN)
 • ความยืดหยุ่น (Resilience โดย Pendulum method)

สมบัติเชิงพลวัต

 • Storage modulus, Loss modulus, tan delta โดย Dynamic mechanical analyzer
 • ความร้อนสะสม โดย Goodrich flexometer

สมบัติการเสื่อมสภาพ

 • ความทนต่อความร้อนและออกซิเจน
 • ความทนต่อโอโซน

อัตราค่าทดสอบ


1. สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความหนาแน่น ISO 2781, ASTM D297 เป็นก้อน ผิวเรียบ 200
- การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก ISO 1817, ASTM D471 กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. 400
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. 400
- การเปลี่ยนแปลงสมบัติการรับแรงดึง รูป dumbbell : die C (ASTM D412) 800
- การเปลี่ยนแปลงค่าความแข็ง ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. 400
- การเปลี่ยนแปลงความคงทนต่อการฉีกขาด crescent (ISO 34-1), รูปทรง die : B (ASTM D624) 800

2. สมบัติการไหล

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ดัชนีการไหลของพลาสติกเหลว (MFI) ISO 1133, ASTM D1238 เม็ดพลาสติก น้ำหนักประมาณ 100 กรัม 400
ความหนืดมูนนี่ ISO 289-1, ASTM D1646 ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 100 กรัม หรือส่งเป็นยางดิบน้ำหนักประมาณ 250 กรัม 400
ความหนืดโดย Capillary Rheometer ASTM D5099 ตัดเป็นเม็ด น้ำหนักประมาณ 200 กรัม 600
ความหนืดโดย Rotational Rheometer ISO 7323 ตัดเป็นแผ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1-2 มม. 1,000
สมบัติหยุ่นหนืดโดย Rubber Process Analyzer ยางคอมพาวด์ น้ำหนักประมาณ 30 กรัม 600

3. สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
เวลาสก๊อซ (ts2) ASTM D5289, ASTM D2084 ยางคอมพาวนด์น้ำหนักประมาณ 15 กรัม 400
เวลาวัลคาไนซ์ (tc90) ยางคอมพาวนด์น้ำหนักประมาณ 30 กรัม 400

4. สมบัติเชิงกล

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความแข็ง ISO 7619-1, ASTM D2240 ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. 200
สมบัติการรับแรงดึง ISO 37 รูป dumbbell : type I 400
ASTM D412 รูป dumbbell : die C 400
สมบัติการรับแรงกด ISO 7743 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. สูง12.5 มม. 400
ความทนต่อการฉีกขาด ISO 34-1 รูปทรง die : crescent 400
ASTM D624 รูปทรง die : B 400
การเสียรูปถาวรเนื่องจากการกด ASTM D395 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม.สูง 12.5 มม. หรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.สูง 6 มม. 400
ความทนต่อการขัดถูแบบ DIN DIN 53516 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่างน้อย 6 มม. 400
ความทนต่อการขัดถูแบบ AKRON BS 903 Part A9 (Method B) (Method B) ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 มม. หนา 12.5 มม. 1,000
การกระเด้งตัว ISO 4662 (Schob pendulum) ความหนา 12.5 มม. 400

5. สมบัติเชิงพลวัต

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
สมบัติเชิงพลวัตโดย Dynamic Mechanical Analyzer
30-200 oC กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม 800
-100-200oC กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม 1,200
สมบัติเชิงพลวัตโดย Flexometer
ความร้อนสะสม ASTM D623 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 25 มม.หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 30 กรัม 1,000
การเติบโตของรอยแตกโดย De Mattie Flexing Machine ISO 132, ASTM D813 รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 813 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000
ความล้าเชิงพลวัต ISO 132, ASTM D430 รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 430 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000

6. สมบัติการเสื่อมสภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความทนต่ออากาศร้อน ISO 188, ASTM D573 รูป dumbbell : type I (ISO 37), die C (ASTM D412)จำนวน 6 ชิ้น 20 บาท/ชั่วโมง
ความทนต่อโอโซน(ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ISO 1431-1 กว้าง 10 มม. ยาว 80 มม. หนา 2 มม. จำนวน 3 ชิ้น 2,000

7. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ

ประเภทของงาน ราคา (บาท)
เตรียมยางคอมพาวด์โดยเครื่องผสมแบบปิดหรือแบบ 2 ลูกกลิ้ง ราคาตามตกลง
เตรียมยางวัลคาไนซ์โดยใช้เครื่องอัดร้อน 200

อัตราค่าบริการ (pdf)  แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ขั้นตอนขอรับบริการ

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ติดต่อ

Ms. Khwanjai Anujarawat-RTEC

คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล์: service@mahidolrubber.org

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |