บริการทดสอบ


บริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO, ASTM, DIN หรือ BS ดังต่อไปนี้

สมบัติการไหล

 • Mooney viscosity, Mooney relaxation
 • Shear viscosity, Die swell, Extrudate surface quality ที่อัตราไหลต่างๆ
 • Shear viscosity ของของเหลว
 • Storage modulus, Loss modulus, tan delta

สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวนด์

 • Scorch time, Vulcanization time, Vulcanization rate

สมบัติเชิงกล

 • ความแข็ง (Shore A, Shore C, IRHD)
 • สมบัติการรับแรงดึง (Modulus, Tensile strength, Elongation at break)
 • สมบัติการรับแรงกด (Compressive strength, Compression set)
 • สมบัติการรับแรงฉีก (Tear strength)
 • ความทนต่อการขัดถู (Akron , DIN)
 • ความยืดหยุ่น (Resilience โดย Pendulum method)

สมบัติเชิงพลวัต

 • Storage modulus, Loss modulus, tan delta โดย Dynamic Mechanical Analyzer
 • ความร้อนสะสม โดย Goodrich flexometer

สมบัติกายภาพ

 • ความหนาแน่น
 • ความทนต่อของเหลว (การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, ปริมาตร, ความแข็งหรือความแข็งแรง)
 • อุณหภูมิการเสียรูป

สมบัติการเสื่อมสภาพ

 • ความทนต่อความร้อนและออกซิเจน
 • ความทนต่อโอโซน

อัตราค่าทดสอบ


1. สมบัติการไหล

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ดัชนีการไหลด้วยเครื่อง Melt Flow Indexer ISO 1133, ASTM D1238 เม็ดพลาสติก น้ำหนักประมาณ 100 กรัม 400
ความหนืดของการไหลด้วยเครื่อง Brookfield Viscometer 400
ความหนืดมูนนี่ด้วยเครื่อง Mooney Viscometer ISO 289-1, ASTM D1646 ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 100 กรัม หรือส่งเป็นยางดิบน้ำหนักประมาณ 250 กรัม 500
พฤติกรรมการไหลที่อัตราเฉือนต่างๆด้วยเครื่อง Capillary Rheometer ASTM D5099 ตัดเป็นเม็ด น้ำหนักประมาณ 200 กรัม 1,000
พฤติกรรมการไหลและสมบัติวิสโคอิลาสติกด้วยเครื่อง Plate and Plate Rheometer 600
พฤติกรรมการไหลและสมบัติวิสโคอิลาสติกด้วยเครื่อง Rubber Process Analyzer ยางคอมพาวด์ น้ำหนักประมาณ 30 กรัม 600

2. สมบัติการวัลคาไนซ์ของยาง

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
การวัลคาไนซ์ของยางด้วยเครื่อง Moving Die Rheometer ASTM D5289, ISO 6502-3 ยางคอมพาวนด์น้ำหนักประมาณ 15-30 กรัม 500

3. สมบัติเชิงกล


สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
การรับแรงดึง (Tensile Strength, Elongation, Modulus) ISO 37 รูป dumbbell : type I 500
ASTM D412 รูป dumbbell : die C 500
การรับแรงกดอัด (Compressive Properties) ISO 7743 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. สูง12.5 มม. 500
ความทนทานต่อการฉีกขาด (Tear Strength) ISO 34-1 รูปทรง die : crescent 500
ASTM D624 รูปทรง die : B 500
ความแข็ง (Hardness)
- IRHD ISO 48-2 300
- Shore A ISO 48-4, ASTM D2240 ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. 300
การยุบตัวเนื่องจากแรงอัด (Compression Set) ASTM D395 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม.สูง 12.5 มม. หรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.สูง 6 มม. 500
ความต้านทานต่อการสึกกร่อน (Abrasion Resistance)
- แบบ DIN DIN 53516 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่างน้อย 6 มม. 500
- แบบ AKRON BS 903 Part A9 (Method B) (Method B) ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 มม. หนา 12.5 มม. 1,000
การกระเด้งกระดอน (Rebound Resilience) ISO 4662 (Schob pendulum) ความหนา 12.5 มม. 400

4. สมบัติเชิงพลวัต

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความร้อนสะสม (Heat Build Up) ASTM D623 ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 25 มม.หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 30 กรัม 1,000
สมบัติเชิงพลวัตด้วยเครื่อง Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)
- ไม่ใช้ไนโตรเจนเหลว กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม 800
- ใช้ไนโตรเจนเหลว กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม 1,500/ตัวอย่าง/2 ชั่วโมง
ความต้านทานต่อการหักงอแบบแนวระนาบ ด้วยเครื่อง De Mattia Flexometer
- การโตของรอยแตก (Crack Growth)
(ไม่เกิน 120,000 รอบ)
ISO 132, ASTM D813 รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 813 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000
- Dynamic Fatique (ไม่เกิน 120,000 รอบ) ISO 132, ASTM D430 รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 430 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000

5. สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความหนาแน่น (Hydrostatic Method) 300
ขนาดอนุภาค ด้วยเครื่อง Particle Size Analyser
(ใช้น้ำเป็นตัวกลาง)
500
อุณหภูมิการเสียรูป ด้วยเครื่อง Heat Distortion Tester (HDT Tester) 1,500

6. สมบัติการเสื่อมสภาพ

สมบัติ มาตรฐาน การเตรียมตัวอย่าง ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความทนต่อของเหลว (Liquid Resistance)
- การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก ISO 1817, ASTM D471 กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. 500
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม. 500
- การเปลี่ยนแปลงของสมบัติการรับแรงดึง รูป dumbbell : die C (ASTM D412) 1,200
- การเปลี่ยนแปลงค่าความแข็ง ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. 800
- การเปลี่ยนแปลงความคงทนต่อการฉีกขาด crescent (ISO 34-1), รูปทรง die : B (ASTM D624) 1,200
ความทนต่อโอโซน (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ISO 1431-1 กว้าง 10 มม. ยาว 80 มม. หนา 2 มม. จำนวน 3 ชิ้น 2,000
ความทนต่ออากาศร้อน (Hot Air Aging) ISO 188, ASTM D573 รูป dumbbell : type I (ISO 37), die C (ASTM D412)จำนวน 6 ชิ้น 40 บาท/ชั่วโมง

7. เตรียมตัวอย่างชิ้นงาน

ประเภทของงาน ราคา (บาท)
ขึ้นรูปแบบอัด (Compression Moulding) (ไม่เกิน 30 นาที) 300 บาท/ตัวอย่าง
เตรียมแผ่นยางในแนวระนาบ (Splitting Machine) ราคาตามตกลง

8. เตรียมยางคอมพาวนด์

ประเภทของงาน ราคา (บาท)
ผสมด้วยเครื่องผสมระบบเปิด (Internal Mixer) ราคาตามตกลง
ผสมด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-Roll Mill) ราคาตามตกลง

อัตราค่าบริการ (pdf)  แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ขั้นตอนขอรับบริการ

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ติดต่อ

Ms. Khwanjai Anujarawat-RTEC

คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล์: service@mahidolrubber.org

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |