:: เรียนผู้ใช้บริการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด ทางศูนย์ฯ จึงขอให้ผู้ใช้บริการส่งตัวอย่างทดสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น และทางศูนย์ฯจะจัดส่งรายงานผลการทดสอบทางไปรษณีย์โดยไม่คิดค่าจัดส่ง ทั้งนี้การดำเนินการทดสอบอาจใช้เวลานานกว่าปกติในช่วงนี้ ทางศูนย์ฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย...::

บริการวิเคราะห์ทางเคมี

more

เครื่องมือวิเคราะห์

read more

บริการวิเคราะห์

อัตราค่าวิเคราะห์

บริการทดสอบทางฟิสิกส์

more

เครื่องมือทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

อัตราค่าทดสอบ

บริการทดสอบยางล้อ

more

เครื่องทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

more

การออกแบบผลิตภัณฑ์

read more

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนากระบวนการผลิต

บริการให้คำปรึกษา

more

การออกสูตรยาง

read more

การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การพัฒนาวิธีทดสอบ

บริการพัฒนาบุคลากร

more

ภาพกิจกรรมอบรม

read more

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

read more

Special Training Course

5 ตุลาคม 2561

read more

บริการวิจัย

more

การวิจัยและพัฒนาการใช้ยางและสารเคมี

read more

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการข้อมูล

more

ข้อมูลวิชาการด้านยางของไทย

read more

ข้อมูลอุตสาหกรรมยาง

read more

RTEC Channel