วิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรม


ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบด้านวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมดังนี้

1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางโดยใช้ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ได้แก่

ตัวอย่างผลงาน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (Deformation) ของผลิตภัณฑ์ยาง ด้วยระเบียบวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต์

การวิเคราะห์โครงสร้าง และการกระจายตัวของความเค้น (Stress analysis) ภายในยางล้อตันรถ Forklift ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ความสามารถในการรับแรงกดอัดของยางรองรางรถไฟฟ้า ตามมาตรฐาน JIS E 1117 เพื่อหาค่า Stiffness, K

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ราวเหล็กกั้นขอบทาง (Guard rail) เพื่อลดพลังงานที่เกิดขึ้นจากการกระแทก

การวิเคราะห์และออกแบบรูปร่างยางล้อตันยางล้อตันรถ Forklift ให้มีขนาดและน้ำหนักลดลง ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อลดต้นทุน แต่ประสิทธิภาพการใช้งานคงเดิม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ และควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ เพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

2. การทดสอบสมบัติที่เกี่ยวข้องในทางวิศวกรรม

   ได้แก่ การทดสอบสมบัติเชิงกลเพื่อใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางในทางวิศวกรรม

ตัวอย่างงานที่สามารถให้บริการได้

การทดสอบสมบัติการรับแรงดึงในแนวแกนเดียว (Uniaxial Tension)

การทดสอบการรับแรงกดอัดแบบขจัดแรงเสียดทาน (Compression (Frictionless)) เพื่อใช้แทนสมบัติการรับแรงดึงในสองแนวแกนที่เท่ากัน (Equi-Biaxial Tension)

การทดสอบสมบัติการรับแรงเฉือนในแนวระนาบ (Planar Shear)

การทดสอบสมบัติการรับแรงเฉือนอย่างง่าย (Simple shear)

การทดสอบสมบัติการรับแรงดึงในแนวแกนเดียว (Simple or Uniaxial Tension) ณ อุณหภูมิสูง (อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 150-160 oC)

การทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Coefficient of Friction, COF) โดยสามารถเปลี่ยนพื้นผิวคู่สัมผัส เลือกทดสอบแบบเปียกหรือแบบแห้งได้ และสามารถ set up แรงตั้งฉาก (N) ได้

การทดสอบสมบัติการรับแรงดึงเพื่อหาค่า Young’s Modulus, E และ Poisson’s Ratio ของวัสดุยางและพลาสติก เพื่อใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบ

การทดสอบการรับแรงดึงในแนวแกนเดียว (Uniaxial tension) ของวัสดุคอมโพสิต เพื่อหาค่า Elastic Modulus ในแนวแกน x และ y

การทดสอบสมบัติเชิงกลของเส้นใย (ASTM D 2969) สำหรับใช้ในการออกแบบ

การทดสอบเส้นลวด (ASTM D 931) ของยางล้อ สำหรับใช้ในการออกแบบยางล้อ

การทดสอบสมบัติการรับแรงดึง (Tensile properties) ของเส้นใยเสริมแรง จากวัสดุเชิงประกอบ (Composite) ในท่อแรงดัน เช่น Tire Cords, Tire Cord Fabrics, Industrial Filament Yarns

3. การทดสอบผลิตภัณฑ์ยางในทางวิศวกรรม

    บริการออกแบบการทดสอบ Set up อุปกรณ์ และจัดทำเครื่องมือเฉพาะสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน หรือทดสอบตามเงื่อนไขลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงทดสอบตามเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า ตัวอย่าง เช่น

ตัวอย่างงานที่สามารถให้บริการได้

การทดสอบการกระแทกผลิตภัณฑ์ยางหุ้มกระจกรถยนต์

การทดสอบผลิตภัณฑ์การกดอัดของยางรองรางรถไฟฟ้า ตามมาตรฐาน JIS E 1117 เพื่อหาค่า Stiffness

การทดสอบการรับแรงดึงแบบวงแหวน (Ring test) ของยางโอริง และซีลยาง ปืนใหญ่ของกองทัพ (ตามมาตรฐาน ISO 37 : 2011 (E))

การทดสอบผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นรถยนต์ เชิงเปรียบเทียบ ระหว่างผลิตภัณฑ์ยางแผ่นปูพื้นรถยนต์ ผลิตจากแผ่นยาง และผลิตภัณฑ์ยางกัญชงปูพื้นรถยนต์ ผลิตจากแผ่นยางธรรมชาติ ผสมกัญชง และผ้า


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ขั้นตอนขอรับบริการ

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ติดต่อ


คุณศิระ มีศฤงคาร
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 820 2278
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: sira.meesa@hotmail.com

| เช็คอีเมล| เจ้าหน้าที่ |