ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 1) วันที่ 26 กันยายน 2561 "หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์" 2) วันที่ 5 ตุลาคม 2561 หลักสูตร "Thermal Analysis for Rubber Application" ประกาศ เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยมหิดลมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 18 กันยายน 2561 (ซ้อมใหญ่พิธีพระทานปริญญาบัตร) และในวันที่ 20 กันยายน 2561 (พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผุ้สำเร็จการศึกษา) ทางมหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ผ่านเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัย อาจจะทำให้ผู้มาขอรับบริการของทางศูนย์ฯ ไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งผู้มาใช้บริการของทางศูนย์ฯ สามารถนำรถไปจอด ณ บริเวณถนนอุทยาน (อักษะ)และ สามารถใช้บริการรถรับส่งมายังมหาวิทยาลัย

บริการวิเคราะห์ทางเคมี

more

เครื่องมือวิเคราะห์

read more

บริการวิเคราะห์

อัตราค่าวิเคราะห์

บริการทดสอบทางฟิสิกส์

more

เครื่องมือทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

อัตราค่าทดสอบ

บริการทดสอบยางล้อ

more

เครื่องทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

more

การออกแบบผลิตภัณฑ์

read more

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนากระบวนการผลิต

บริการให้คำปรึกษา

more

การออกสูตรยาง

read more

การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การพัฒนาวิธีทดสอบ

บริการพัฒนาบุคลากร

more

ภาพกิจกรรมอบรม

read more

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

read more

Special Training Course

5 ตุลาคม 2561

read more

บริการวิจัย

more

การวิจัยและพัฒนาการใช้ยางและสารเคมี

read more

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการข้อมูล

more

บริการสืบค้นข้อมูล

read more

ข้อมูลอุตสาหกรรมยาง

read more

ข้อมูลงานวิจัยด้านยางของมหาวิทยาลัยมหิดล

read more