::เรียนผู้ใช้บริการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศลดเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งวิทยาเขตพญาไทและวิทยาเขตศาลายา รวมถึงการจำกัดการเข้า-ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์ของบุคคลภายนอก ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์ฯ ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการของศุนย์ฯ ส่งตัวอย่างทดสอบทางไปรษณีย์ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย..รายละเอียดเพิ่มเติม::

บริการวิเคราะห์ทางเคมี

more

เครื่องมือวิเคราะห์

read more

บริการวิเคราะห์

อัตราค่าวิเคราะห์

บริการทดสอบทางฟิสิกส์

more

เครื่องมือทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

อัตราค่าทดสอบ

บริการทดสอบยางล้อ

more

เครื่องทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

more

การออกแบบผลิตภัณฑ์

read more

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนากระบวนการผลิต

บริการให้คำปรึกษา

more

การออกสูตรยาง

read more

การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การพัฒนาวิธีทดสอบ

บริการพัฒนาบุคลากร

more

ภาพกิจกรรมอบรม

read more

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

read more

Special Training Course

5 ตุลาคม 2561

read more

บริการวิจัย

more

การวิจัยและพัฒนาการใช้ยางและสารเคมี

read more

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการข้อมูล

more

ข้อมูลวิชาการด้านยางของไทย

read more

ข้อมูลอุตสาหกรรมยาง

read more

ข้อมูลงานวิจัยด้านยางของมหาวิทยาลัยมหิดล

read more