เนื่องจากงานบริการวิชาการยางมหิดลได้ทำการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์จาก www.rubbercenter.org เป็น www.mahidolrubber.org และได้ทำการเปลี่ยนแปลงอีเมล์สำหรับติดต่อและสอบถามข้อมูลจากเดิม info@rubbercenter.org เป็น info@mahidolrubber.org และ อีเมล์สำหรับขอรับบริการจากเดิม service@rubbercenter.org เป็น service@mahidolrubber.org อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์เดิมได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง วันที่ 27 มิถุนายน 2561 หลักสูตรศาสตร์การไหลของยาง

บริการวิเคราะห์ทางเคมี

more

เครื่องมือวิเคราะห์

read more

บริการวิเคราะห์

อัตราค่าวิเคราะห์

บริการทดสอบทางฟิสิกส์

more

เครื่องมือทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

อัตราค่าทดสอบ

บริการทดสอบยางล้อ

more

เครื่องทดสอบ

read more

บริการทดสอบ

บริการวิเคราะห์

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

more

การออกแบบผลิตภัณฑ์

read more

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์

การพัฒนากระบวนการผลิต

บริการให้คำปรึกษา

more

การออกสูตรยาง

read more

การใช้วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

การพัฒนาวิธีทดสอบ

บริการพัฒนาบุคลากร

more

ภาพกิจกรรมอบรม

read more

หลักสูตรอบรมระยะสั้น

read more

Special Training Course

5 ตุลาคม 2560

read more

บริการวิจัย

more

การวิจัยและพัฒนาการใช้ยางและสารเคมี

read more

การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริการข้อมูล

more

บริการสืบค้นข้อมูล

read more

ข้อมูลอุตสาหกรรมยาง

read more

ข้อมูลงานวิจัยด้านยางของมหาวิทยาลัยมหิดล

read more