Aging Oven  
     
  • อุณหภูมิทดสอบ: 30 - 300 oC
  • ความถูกต้องของอุณหภูมิ: ±1 oC
    (30 -100 oC) หรือ ±2 oC (100 – 200 oC)
  • ความเร็วในการหมุนชิ้นงานทดสอบ: 5-10 rpm
  • ระยะเวลาทดสอบสูงสุด: 9,999 ชั่วโมง
 
GOTECH/GT-7017-EL