Aging Oven  
     
• อุณหภูมิทดสอบ: 30 - 300 oC
• ความถูกต้องของอุณหภูมิ: ±1 oC (30 -100 oC) หรือ ±2 oC (100 – 200 oC)
• ความเร็วในการหมุนชิ้นงานทดสอบ: 5-10 rpm
• ระยะเวลาทดสอบสูงสุด: 9,999 ชั่วโมง
 
GOTECH/GT-7017-EL    
     
• อุณหภูมิทดสอบ: 20 - 300 oC
• ความถูกต้องของอุณหภูมิ: ±1 oC
• ความเร็วในการหมุนชิ้นงานทดสอบ: 7.5±2.5 rpm
 
YASUDA SEIKI/102-SHF-SA