Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับอุตสาหกรรม (เทคโนโลยี)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2565 การพัฒนาสูตรยางคอมพาวนด์สำหรับการวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอน ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, อรวรรณ ปิ่นประยูร, นิชาภา บัวสุวรรณ, เกศินี เหมวิเชียร วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ (Bulletin of Applied Science) ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 สิงหาคม 2560
2560 ยางคอมปาวนด์ที่มียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก สำหรับทำความสะอาดแม่พิมพ์ยาง กาจพันธ์ สกุลแก้ว, ประเสริฐ แซ่จู วารสารผลงานวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์ (Bulletin of Applied Science) ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 สิงหาคม 2560
2552 การศึกษาการพัฒนายางคอมพาวด์ ดร.วุฒิชัย ไทยเจริญ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง
ปีที่ 3 (4) ต.ค.-ธ.ค. 2552

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |