การประชุมวิชาการในประเทศ

4-5 พฤษภาคม 2561 5 th International Conference on Plastic, Rubber and Composites (ICPRC 2018) จ.ภูเก็ต
6-7 กันยายน 2561 10th International Conference on Materials Science and Technology จ.ปทุมธานี