การประชุมวิชาการในประเทศ

6-7 มีนาคม 2561 4 th Thailand-Japan Rubber Symposium (TJRS) กรุงเทพฯ
9-13 มีนาคม 2561 NSTDA Annual Conference (NAC2018) จ.ปทุมธานี
14-16 มีนาคม 2561 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2018 กรุงเทพฯ
4-5 พฤษภาคม 2561 5 th International Conference on Plastic, Rubber and Composites (ICPRC 2018) จ.ภูเก็ต
6-7 กันยายน 2561 10th International Conference on Materials Science and Technology จ.ปทุมธานี