การประชุมวิชาการในประเทศ

2562    
13-14 มิถุนายน 2562 The International Polymer Conference of Thailand (PCT-9)
19-22 มิถุนายน 2562 InterPlas Thailand 2019 กรุงเทพฯ
18-21 กันยายน 2562 International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries (T-PLAS) กรุงเทพฯ
     
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2562    
11-12 มิถุนายน 2562 The Future Tire Conference 2019 ณ ประเทศเยอรมนี
13-14 มิถุนายน 2562 Asian Tyre & Rubber Conference 2019 ณ ประเทศอินเดีย
26-28 มิถุนายน 2562 Rubber & Tire Vietnam ณ ประเทศเวียดนาม
6-7 สิงหาคม 2562 International Latex Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3-5 กันยายน 2562 The International Rubber Conference 2019 (IRC 2019) ณ ประเทศอังกฤษ
18-20 กันยายน 2562 Rubber Tech China 2019 ณ ประเทศจีน
19-21 กันยายน 2562 China International Tire Expo 2019 ณ ประเทศจีน
8-10 ตุลาคม 2562 International Elastomer Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
16-23 ตุลาคม 2562 International Trade Fair Plastic ณ ประเทศเยอรมนี
27-29 พฤศจิกายน 2562 The 8 th International Plastic & Rubber Technologies & Materials Exhibition ณ ประเทศเวียดนาม