การประชุมวิชาการในประเทศ

     
2563    
11-13 มีนาคม 2563 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2020 กรุงเทพฯ
     
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2562    
4-5 ตุลาคม 2562 Latex Expo 2019 ณ ประเทศอินเดีย
8-10 ตุลาคม 2562 International Elastomer Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
9-10 ตุลาคม 2562

Arab Rubber Expo 2019 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

16-23 ตุลาคม 2562 International Trade Fair Plastic ณ ประเทศเยอรมนี
27-29 พฤศจิกายน 2562 The 8 th International Plastic & Rubber Technologies & Materials Exhibition ณ ประเทศเวียดนาม