การประชุมวิชาการในประเทศ

17-21 ธันวาคม 2561 International Conference on Materials Research and Innovation กรุงเทพฯ
2562    
3-4 เมษายน 2562 PU Tech Asia 2019 กรุงเทพฯ
18-21 กันยายน 2562 International Trade Fair for the Plastics and Rubber Industries (T-PLAS) กรุงเทพฯ
     

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

2562    
5-8 มกราคม 2562 Arabplast 2019 ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
17-19 มกราคม 2562 India Rubber Expo 2019 ณ ประเทศอินเดีย
5-7 มีนาคม 2562 Tyre Technology Expo 2019 ณ ประเทศเยอรมนี
19-21 มีนาคม 2562 Tyre Expo Asia 2019 ณ ประเทศสิงค์โปร์
20-22 มีนาคม 2562 Tyre & Rubber Indonesia ณ ประเทศอินโดนีเซีย
21-24 พฤษภาคม 2562 ChinaPlas ณ ประเทศจีน
13-14 มิถุนายน 2562 Asian Tyre & Rubber Conference 2019 ณ ประเทศอินเดีย
26-28 มิถุนายน 2562 Rubber & Tire Vietnam ณ ประเทศเวียดนาม
6-7 สิงหาคม 2562 International Latex Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
3-5 กันยายน 2562 The International Rubber Conference 2019 (IRC 2019) ณ ประเทศอังกฤษ
18-20 กันยายน 2562 Rubber Tech China 2019 ณ ประเทศจีน
19-21 กันยายน 2562 China International Tire Expo 2019 ณ ประเทศจีน
7-10 ตุลาคม 2562 International Elastomer Conference 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
16-23 ตุลาคม 2562 International Trade Fair Plastic ณ ประเทสเยอรมนี
27-29 พฤศจิกายน 2562 The 8 th International Plastic & Rubber Technologies & Materials Exhibition ณ ประเทศเวียดนาม