ศูนย์การเรียนรู้ยาง - สำหรับสมาชิก    RTEC จัดทำศูนย์การเรียนรู้ยางขึ้นเพื่อเป็นเวทีเปิดในการเรียนรู้ด้านยาง ไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงวิชาการ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ความรู้ในการใช้งานของยาง หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง ทั้งอุตสาหกรรมยางไทยและอุตสาหกรรมยางโลก โดยจะพยายามรวบรวมความรู้และเทคโนโลยียางจากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่แต่อาจจะกระจัดกระจาย มารวมอยู่ในที่เดียวให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ความรู้หรือเทคโนโลยีเหล่านั้นได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางยังสามารถใช้เวทีศูนย์การเรียนรู้ยางเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์กันได้อีกด้วย เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านยางของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจอุตสาหกรรมยาง
| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |