ทดสอบยางล้อ


รายการทดสอบยางล้ออื่นๆ

อัตราค่าทดสอบยางล้อต่อ 1 ประเภทการทดสอบ
- ค่าวิเคราะห์โครงสร้างยางล้อ   ราคา 5,000 บาท
- ค่าทดสอบความคงทนของยางล้อ   ราคา 12,000 บาท
- ค่าทดสอบความต้านทานการหมุน   ราคา 7,500 บาท
- ค่าทดสอบพื้นที่สัมผัสของดอกยางและระยะยุบตัว  ราคา 3,000 บาท
- ค่าทดสอบสมบัติเชิงกลของดอกยาง    ราคา 1,500 บาท
- ค่าทดสอบสมบัติเชิงพลวัต    ราคา 1,000 บาท
- ค่าทดสอบระยะเบรกของยางล้อและการประหยัดพลังงานไฟฟ้า   4,000 บาท


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ขั้นตอนขอรับบริการ

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ติดต่อ


คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 02 889 2970
โทรสาร: 0 2441 9378
อีเมล: tasanai.boo@mahidol.ac.th

| เช็คอีเมล| เจ้าหน้าที่ |