การจัดตั้งสมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง (The Rubber and Rubber Glove Academician Association; RGA)


   สมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง จัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณอำนวย ปะติเส (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม สมาคมนี้เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการยาง จัดตั้งสมาคมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้ถุงมือยางไทยได้รับมาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตถุงมือยางจากยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ 3. ช่วยเหลือและยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน โดยทางสมาคมจะเป็นศูนย์ประสานงานของนักวิชาการยางและถุงมือยาง ในการรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของยางและถุงมือยาง และในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับยางและถุงมือยางให้แก่ผู้ปลูกยางและโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพถุงมือยางได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตถุงมือยางจากยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบภายในประเทศ ช่วยเหลือและยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐาน และช่วยประสานความร่วมมืองานด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านการพัฒนา ด้านบุคลากรและด้านเงินทุนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

   ติดต่อสมาคม
   เลขที่ 50 ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |