การจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ (Rubber-Elastomer Technology Association: RETA)


logo

   เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการจัดตั้งสมาคมด้านเทคโนโลยียางขึ้นใหม่ในวงการยางไทย ได้แก่ สมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
   การจัดตั้งสมาคมนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยและอิลาสโตเมอร์ โดยมี ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเทคโนโลยียางและอีลาสโตเมอร์ อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านยางของไทย คือ ผศ.ดร.กฤษฎา สุชีวะ และ รศ.ดร.ปราณี ภิญโญชีพ มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขามาเป็นคณะกรรมการ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยให้สามารถรับมือและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาง ทางสมาคมจะเป็นศูนย์รวมในการระดมสมองจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาความรู้และขีดความสามารถทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและวิศวกรรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วน
   สมาคมเปิดรับสมาชิกทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และนิสิตนักศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาและเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นการสร้างโอกาสความร่วมมือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และยกระดับวิชาชีพอันนำไปสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมยางและอีลาสโตเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

   ติดต่อสมาคม
   เลขที่ 20 ซอยรามคำแหง 30 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
   โทรศัพท์ 02-3755197 ต่อ 251 โทรสาร 02-3746503
   อีเมล : contact@retathailand.com
   เว็บไซต์: https://www.retathailand.com/

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |