Rubber Product

ศูนย์การเรียนรู้ยาง-สำหรับบุคคลทั่วไป (การผลิตยาง)


ปี เรื่อง นักวิจัย/ผู้เขียน แหล่งข้อมูล
2565 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ของกลุ่มเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล,สุชาดา ชูกำเนิด วารสารยางพาราปีที่ 43(1) ต.ค 2564-ม.ค.2565 หน้า 12-21
2564 องค์ประกอบทางเคมีของสารจับตัวยางก้อนถ้วยเกรด ทางการค้า และผลที่มีต่อสมบัติยางแท่งเอสทีอาร์ 20 พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์, วรพงษ์ พูลสวัสดิ์และ กรรณิการ์ สหกะโร วารสารยางพาราปีที่ 42(2) เม.ย-มิ.ย 2564 หน้า 2-10
2561 จาก GAP สู่ GMP ตอนที่ 1: การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และ ธมลวรรณ โทนุสิน วารสารยางพาราปีที่ 39(2) เม.ย-มิ.ย 2561 หน้า 16-25
2559 ภัยมืดของสารจับตัวยางก้อนถ้วย สร้างความเสียหายต่อ คุณภาพยางไทย ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล วารสารยางพารา ปีที่ 37(3) ก.ค.-ก.ย 2559 หน้า 23-27
2558 หยุดการใช้กรดซัลฟิวริกในการจับตัวยาง ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล วารสารยางพาราปีที่ 36(4) ต.ค.-ธ.ค.2558 หน้า 20-24
2558 ผลกระทบของสารจับตัวยางที่อ้างว่าเป็นกรดออร์แกนิค ยี่ห้อหนึ่ง ในการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบ ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล วารสารยางพาราปีที่ 36(3) ก.ค.-ก.ย. 2558 หน้า 2-8
2557 ขายยางก้อนถ้วยโดยตรงหรือจะแปรรูปเป็นยางเครพดี ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล วารสารยางพาราปีที่ 35(4) ต.ค.-ธ.ค 2557 หน้า 2-7
2555 คำแนะนำการผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร วารสารยางพาราปีที่ 33(2) เม.ย-มิ.ย. 2555 หน้า 36-42
2555 มหันตภัยร้ายของเกลือแคลเซียมในการผลิตยางก้อนถ้วย ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล วารสารยางพาราปีที่ 33(2) เม.ย-มิ.ย. 2555 หน้า 19-23

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |