การอบรมหลักสูตร “แนะนำเทคโนโลยียาง” (9 ธันวาคม 2565)


   วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมเรื่อง “แนะนำเทคโนโลยียาง” บรรยายโดย: ดร. กฤษฎา สุชีวะ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล)
    หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยาง และ อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ไม่ได้ศึกษาด้านเทคโนโลยียางมาโดยตรง เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาง สารเคมียาง สมบัติและการนำไปใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การคอมพาวนด์ยาง การผสมยาง การวัลคาไนซ์ยาง การขึ้นรูปยาง สามารถเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง ตลอดจนความจำเป็นที่จะต้องทดสอบต่าง ๆ เพื่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
   การอบรมในครั้งนี้ทางผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สนับสนุนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการการผลิต การขายยาง สารเคมียาง หรือเครื่องทดสอบยาง นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการมีความรู้ด้านเทคโนโลยียางเพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจที่ดำเนินการอยู่

Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |