การอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการติดของยาง" (8 กันยายน 2565)


  วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมเรื่อง “เทคโนโลยีการติดของยาง” บรรยายโดย:
   1. ดร. สุภา วิรเศรษฐ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
   2. ดร. สมบัติ ธนะวันต์ (มหาวิทยาลัยมหิดล)
   3. คุณวิริยะ วงษ์รัตนพิพัฒน์ (บริษัท แฟลคอน อีส จำกัด)
    การติดของยางกับยางหรือกับวัสดุอื่นอาทิเช่น ยาง โลหะ และผ้า มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอย่างมาก อาทิ อุตสาหกรรมยางล้อรถ ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่อยางหลายชั้นและสายพาน การติดที่ดีของยางกับวัสดุต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง ตัวแปรต่าง ๆ ที่มีผลต่อการยึดติดของวัสดุที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความรู้ในการเลือกใช้สารช่วยติดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการติดของยางกับวัสดุที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ที่ผลิต สามารถพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมหัวข้อการนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการติด จากประสบการณ์จริงของวิทยากรจากภาคอุตสาหกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการติดของยางระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในการนำไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการติดของยางในด้านต่างๆ ได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |