การอบรมหลักสูตร “เทคโนโลยียางพื้นฐาน” (6-7 กุมภาพันธ์ 2566)


   เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรอบรมเรื่อง “เทคโนโลยียางพื้นฐาน” บรรยายโดย: ดร. กฤษฎา สุชีวะ และ ดร. ชาคริต สิริสิงห (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล)
    หลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐานนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาง สารเคมียาง และการเลือกใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ได้แก่ เทคโนโลยีการคอมพาวนด์ยาง เทคโนโลยีการผสมยาง เทคโนโลยีการขึ้นรูปยางและวัลคาไนซ์ยาง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยียางในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางหรือการควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพดีขึ้น
   นอกจากนี้ความรู้ที่ได้รับอาจช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางสามารถสื่อสารทำความเข้าใจกันได้ถูกต้องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าหรือกับผู้ขายวัตถุดิบ

Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |