สัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภาพการผลิตสีเขียว (Green Productivity) เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทย"
(22 มิถุนายน 2565)


   วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดสัมมนา “การพัฒนาผลิตภาพการผลิตสีเขียว (Green Productivity) เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทย” ณ ห้องศิริราชรักษ์มหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคร มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยของ ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์ นางสาวธารินี บัวดิษฐ์ และคณะ (สถาบันสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมยางล้อรถไทยสนใจการนำผลิตภาพสีเขียวไปใช้ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมโดยรวมที่ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทยต่อไปในอนาคต

Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |