การอบรมหลักสูตร “การทดสอบสมบัติยางคอมพาวนด์ (หลักการ การวิเคราะห์และแปลผลการทดสอบตัวอย่าง)” (16-17 พฤศจิกายน 2566)


   เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม G 34-35 ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การทดสอบสมบัติยางคอมพาวนด์ (หลักการ การวิเคราะห์และแปลผลการทดสอบตัวอย่าง)”

บรรยายโดย: ศ.ดร. ชาคริต สิริสิงห

โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้

  1. ความรู้ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติยางคอมพาวนด์
  2. หลักการทำงานและวิธีการทดสอบสมบัติยางคอมพาวนด์โดยใช้เครื่องทดสอบ ได้แก่ Mooney Viscometer (MV) Moving Die Rheometer (MDR) และ Rubber Process Analyzer (RPA)
  3. หลักการคิด วิเคราะห์ แปลผล และการนำผลทดสอบไปใช้งานในด้านต่าง ๆ

  การฝึกอบรมในครั้งนี้ ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางได้เปิดห้องปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้หลักการทำงานและวิธีการทดสอบสมบัติของยางคอมพาวนด์ด้วยเครื่องต่าง ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการทดสอบ รวมถึงการวิเคราะห์และแปลผลการทดสอบของยางคอมพาวนด์ ณ ห้อง R2/4 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo
Training RTEC Photo Training RTEC Photo Training RTEC Photo

| เช็คอีเมล | เจ้าหน้าที่ |