ภาพกิจกรรมอบรม

 
 

12-13 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร "เทคโนโลยียางพื้นฐาน"
วิทยากร: : ดร. กฤษฎา สุชีวะ, ดร. ชาคริต สิริสิงห, ดร. พงษ์ธร แซ่อุย, ดร.มนุเชศวร์ นิลวงษ์
   

ติดต่อ

คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
โทรศัพท์: 0 2441 0511
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th