ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผสมยาง

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยีการติดของยาง” วิทยากร : ดร. สมบัติ ธนะวันต์ และ ดร.สุภา วิรเศรษฐ์ ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาที่จะทำการบรรยายมีดังนี้
   1. ทฤษฎีการติด
   2. ปัจจัยที่มีผลต่อการติด / การเตรียมชิ้นงาน
   3. เทคโนโลยีการติดยางกับวัสดุอื่น ได้แก่ ยางกับเส้นใย/สิ่งทอ ยางกับโลหะ ยางกับยาง
   4. กาวสำหรับติดยางกับวัสดุอื่น
   5. การทดสอบการติด

     
     
     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th