ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผสมยาง

   เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของเศษยาง” วิทยากร : ดร. กฤษฎา สุชีวะ ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาที่จะทำการบรรยายมีดังนี้
   1. ขอบเขตของเศษยาง
   2. ภาพรวมการเพิ่มมูลค่าของเศษยางและตลาด
   3. เทคโนโลยีปัจจุบันในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษยาง
   4. เทคโนโลยีการบดเศษยาง
   5. การวิเคราะห์และทดสอบยางบด
   6. เทคโนโลยีการปรับปรุงสมบัติของยางบด
   7. ภาพรวมการนำยางบดไปใช้ประโยชน์
   8. เทคโนโลยีการนำยางบดไปใช้ในยางคอมพาวด์
   9. เทคโนโลยีการนำยางบดไปใช้โดยการผสมกับวัสดุอื่น
  10. เทคโนโลยีการทำให้ยางบดรวมตัวโดยใช้ความร้อนและความดันสูง
  11. ธุรกิจการเพิ่มมูลค่าของเศษยาง

     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th