การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์” วิทยากร : นายศิระ มีศฤงคาร ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาที่จะทำการบรรยายมีดังนี้
   1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
   2. สมบัติเชิงกลที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม
   3. การทดสอบสมบัติเชิงกลของยางสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
   4. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับผลิตภัณฑ์ยาง (ยางล้อตัน ยางล้อรถยนต์ ยางตีนตะขาบ ยางรองคอสะพาน ยางกันกระแทกท่าเรือ ยางรองรางรถไฟฟ้า เป็นต้น) ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี่

     
     
     
     
   
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th