ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผสมยาง

   เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยีการผสมยาง” วิทยากร : รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
   เนื้อหาที่บรรยายแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก โดยเริ่มจากความรู้เบื้องต้นไปจนถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการปรับปรุงสมบัติของยางคอมพาวด์และยางผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้น โดยเนื้อหาจะเน้นหนักไปที่ยางผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นจากยางแห้ง รายละเอียดของเนื้อหาการบรรยายมีดังนี้
  1. กระบวนการผสมยาง (Rubber mixing)
    1.1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารตัวเติมเสริมแรง
    1.1.2 กลไกการผสมยาง (Mixing mechanisms)
  2. เครื่องจักรที่ใช้ในการผสมยาง (Mixing equipment)
  3. ปัจจัยของการผสมที่ส่งผลต่อคุณภาพยางผลิตภัณฑ์ (Factors affecting mix quality)
  4. การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพยางคอมพาวด์ (Rubber compound characterisation)

     
     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th