ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีการผสมยาง

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน” วิทยากรบรรยายโดย :
   1. ดร. กฤษฎา สุชีวะ (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล)
   2. คุณนรินทร เอี่ยมประชา (บริษัท เอเบิลวัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)
เนื้อหาการบรรยายมีดังนี้
  - แนะนำยางเทอร์โมพลาสติก ความหมาย และ ความสำคัญของยางเทอร์โมพลาสติก ชนิดของยางเทอร์ โมพลาสติก โครงสร้างและสมบัติของยางเทอร์โมพลาสติกเทียบกับยางดั้งเดิม  
 - สมบัติและการใช้งานของยางเทอร์โมพลาสติกชนิดต่างๆ สมบัติและเกรดของยางเทอร์โมพลาสติกชนิดต่างๆ การนำไปใช้งานในปัจจุบันและอนาคต
  - การนำยางเทอร์โมพลาสติกไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ การคอมพาวด์ยางเทอร์โมพลาสติก การขึ้นรูป ยางเทอร์โมพลาสติก ต้นทุนการผลิต
  - กรณีศึกษาการนำยางเทอร์โมพลาสติกไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ โอกาสและความคุ้มค่าในการใช้ยาง เทอร์โมพลาสติกในการผลิตผลิตภัณฑ์ ปัญหาที่พบและการแก้ไข

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th