แนะนำเทคโนโลยียาง

   เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางจัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยียางพื้นฐาน" วิทยากรบรรยายโดย: ดร. กฤษฎา สุชีวะ, ดร. ชาคริต สิริสิงห, ดร. พงษ์ธร แซ่อุย, ดร.มนุเชศวร์ นิลวงษ์
   1. แนะนำยางและเทคโนโลยียาง
   2. เทคโนโลยีการเสริมแรงยาง
   3. เทคโนโลยีการป้องกันการเสื่อมสภาพของยาง
   4. เทคโนโลยีการผสมยาง
   5. เทคโนโลยีการขึ้นรูปยาง
   6. เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์ยาง
   7. เทคโนโลยีการออกสูตรยาง การขึ้นรูป การวัลคาไนซ์
ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี่

     
     
     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th