แนะนำเทคโนโลยียาง

   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “แนะนำเทคโนโลยียาง” วิทยากรบรรยายโดย: ดร.กฤษฎา สุชีวะ ณ ห้องทวีัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยมีเนื้อหาที่จะทำการบรรยายมีดังนี้
   1. ความสำคัญของยาง : สมบัติของยางและการใช้งานทำเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ
   2. ภาพรวมของเทคโนโลยียาง : เทคโนโลยียางแห้ง เทคโนโลยีน้ำยาง
   3. การวัลคาไนซ์ยาง : ความสำคัญของการวัลคาไนซ์ยาง วิธีการวัลคาไนซ์ยาง สมบัติการวัลคาไนซ์
   4. การเสริมแรงยาง : ความสำคัญของการเสริมแรงยาง วิธีการเสริมแรงยางและผลต่อสมบัติ
   5. การผสมยาง : ความสำคัญของการผสม เครื่องผสมยาง ตัวแปรที่มีผลต่อการผสม การตรวจสอบ คุณภาพของการผสม
   6. การขึ้นรูปยางและการวัลคาไนซ์ : สมบัติการไหลของยาง การอัดขึ้นรูป การรีดขึ้นรูป การฉีดขึ้นรูป การรีดแผ่น
   7. สมบัติของยาง : ผลของความร้อน ออกซิเจน โอโซน และการป้องกัน
   8. เทคโนโลยีน้ำยาง : การเตรียมน้ำยางคอมพาวด์ การขึ้นรูป การวัลคาไนซ์
ทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี่

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th