ภาพกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยียางสำหรับบุคคลทั่วไป

   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “เทคโนโลยียางสำหรับบุคคลทั่วไป” วิทยากร : ดร.กฤษฎา สุชีวะ ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้ 1. ความสำคัญของยาง 2. ชนิดและสมบัติของยาง 3. ผลิตภัณฑ์ยาง 4. สมบัติการใช้งานของยาง 5. เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 6. ยางคอมพาวด์ 7. เทคโนโลยีการผสมและขึ้นรูปยาง 8. เทคโนโลยีการวัลคาไนซ์ยาง 9. การวิเคราะห์และทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง

     
     
     
     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:tippawan.kow@mahidol.ac.th