บริการพัฒนาบุคลากร

บริการพัฒนาบุุคลากรดังต่อไปนี้

  • - การจัดหลักสูตรฝึกอบรมอบรมระยะสั้น

  • - การจัดอบรมในโรงงาน

  • - การจัดสัมมนา

แผนการฝึกอบรมปี พ.ศ. 2564

ประเภท หัวข้อสัมมนา จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. การอบรมการถ่ายทอดผลงานวิจัยออนไลน์ การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน เกาะถนนเปียกได้ดี และมีเสียงต่ำ 1 29 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการฝึกอบรมปี พ.ศ. 2563

ประเภท หลักสูตร จำนวนวัน กำหนดจัด  
ฝึกอบรมแบบบรรยาย
1. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน 2 26-27 สิงหาคม 2563
ดาวน์โหลด
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการออกสูตรยาง 1 28 ตุลาคม 2563
(ปิดรับลงทะเบียน)
ดาวน์โหลด
4. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบสมบัติของยาง 1 เลื่อนจัดอบรม  
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการผสมยาง 1 เลื่อนจัดอบรม  
6. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบยางล้อ 1 เลื่อนจัดอบรม  
7. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดของยาง 1 เลื่อนจัดอบรม  
ฝึกอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ
8. หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการทดสอบยางล้อ 1 เลื่อนจัดอบรม  
- แบบตอบรับเพื่อขอรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ

>>ภาพกิจกรรมอบรมหลักสูตรปี พ.ศ. 2563<<

การจัดสัมมนาปี พ.ศ. 2562

ประเภท หัวข้อสัมมนา จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. สัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป Development of Rubber Technology Seminar 1 19 กันยายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
แบบฟอร์มลงทะเบียน

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2562

ประเภท หลักสูตรอบรม จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป แนะนำเทคโนโลยียาง 1 1 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 29-30 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการผสมยาง 1 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
4. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการออกสูตรยาง 1 4 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดของยาง 1 24 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
         

- แบบตอบรับเพื่อขอรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ


>>ภาพกิจกรรมอบรมแต่ละหลักสูตร<<

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2561

ประเภท หลักสูตรอบรม จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป เทคโนโลยียางสำหรับบุคคลทั่วไป 1 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการออกสูตรยาง และการเตรียมยางคอมพาวด์ 2 22 -23 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลด
4. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน 2 17-18 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการผสมยาง 1 22 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลด
  ศาสตร์การไหลของยาง 1 27 มิถุนายน 2561 ดาวน์โหลด
  เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของเศษยาง 1 25 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
  เทคโนโลยีการติดของยาง 1 9 สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลด
  การออกแบบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 1 26 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
  Thermal Analysis for Rubber Applications 1 5 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
  ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน 1 21 พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลด
  เทคโนโลยีการทดสอบยางล้อ 1 รอกำหนด  
6. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2 รอกำหนด  
 
** หมายเหตุ:หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม
 
>>ภาพกิจกรรมอบรมแต่ละหลักสูตร<<

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2560

วันที่ หลักสูตรอบรม
5 ตุลาคม 2560 Principle and Understanding of Rubber Process Analyser (RPA) 
18 พฤษภาคม 2560 การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมยางล้อ
15 มีนาคม 2560 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์
23 กุมภาพันธ์ 2560 ความรู้เกี่ยวกับยาง
27 เมษายน 2559 การอบรมสารเคมีสำหรับยางแห้ง
28 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเทคโนโลยียางระดับพื้นฐาน

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th