บริการพัฒนาบุคลากร

บริการพัฒนาบุุคลากรดังต่อไปนี้

  • - การจัดหลักสูตรฝึกอบรมอบรมระยะสั้น

  • - การจัดอบรมในโรงงาน

  • - การจัดสัมมนา

หลักสูตรอบรม/สัมมนา ปี พ.ศ. 2565

ประเภท หัวข้อสัมมนา จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภาพการผลิตสีเขียว (Green Productivity) เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทย 1 22 มิถุนายน 2565

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2564

ประเภท หัวข้อสัมมนา จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. การอบรมการถ่ายทอดผลงานวิจัยออนไลน์ การวิจัยและพัฒนายางล้อรถประหยัดพลังงาน เกาะถนนเปียกได้ดี และมีเสียงต่ำ 1 29 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2563

ประเภท หลักสูตร จำนวนวัน กำหนดจัด  
ฝึกอบรมแบบบรรยาย
1. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน 2 26-27 สิงหาคม 2563
ดาวน์โหลด
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการออกสูตรยาง 1 28 ตุลาคม 2563
(ปิดรับลงทะเบียน)
ดาวน์โหลด
4. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบสมบัติของยาง 1 เลื่อนจัดอบรม  
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการผสมยาง 1 เลื่อนจัดอบรม  
6. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบยางล้อ 1 เลื่อนจัดอบรม  
7. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดของยาง 1 เลื่อนจัดอบรม  
ฝึกอบรมแบบเชิงปฏิบัติการ
8. หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการทดสอบยางล้อ 1 เลื่อนจัดอบรม  
- แบบตอบรับเพื่อขอรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ

การจัดสัมมนาปี พ.ศ. 2562

ประเภท หัวข้อสัมมนา จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. สัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไป Development of Rubber Technology Seminar 1 19 กันยายน 2562
แบบฟอร์มลงทะเบียน

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2562

ประเภท หลักสูตรอบรม จำนวนวัน กำหนดจัด  
1. หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป แนะนำเทคโนโลยียาง 1 1 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 29-30 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการผสมยาง 1 13 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
4. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการออกสูตรยาง 1 4 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดของยาง 1 24 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
         

- แบบตอบรับเพื่อขอรายละเอียดหลักสูตรที่สนใจ