บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์

   บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโดยอาจเป็นการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เดิมหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การออกแบบผลิตภัณฑ์
   ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ (FEA) ในการวิเคราะห์การรับแรง การเสียรูป

การพัฒนายางคอมพาวด์
    พัฒนาสูตรหรือปรับปรุงสูตรยางคอมพาวด์ การทดสอบสารเคมีใหม่ยางใหม่ ตลอดจนการเตรียมยางคอมพาวด์ ยางวัลคาไนซ์เพื่อประเมินสมบัติของยางคอมพาวด์ที่พัฒนาขึ้น

การเตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์
   เตรียมต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อประเมินสมรรถนะและการใช้งาน ก่อนนำไปผลิตเชิงพาณิชย์

บริการพัฒนากระบวนการผลิต

พัฒนาการนำระบบอัตโนมัติหรือแขนกลมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิตหรือลดใช้แรงงานคน

ติดต่อ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

1. ดร.กฤษฎา สุชีวะ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 845 8220
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:krisda.suc@mahidol.ac.th
2. ดร.ชาคริต สิริสิงห
  โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 807 2742
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail:chakrit.sir@mahidol.ac.th

พัฒนากระบวนการผลิต

ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส
โทรศัพท์: 0 2889 2138 ต่อ 6516
โทรสาร: 0 2441 0511
e-mail: chakrit.suv@mahidol.ac.th