บริการวิจัย

  ให้บริการวิจัยดังต่อไปนี้

  1. การวิจัยและพัฒนาการใช้งานยางและสารเคมี
  2. การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
  3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  4. การพัฒนากระบวนการผลิต
  5. การทดสอบผลิตภัณฑ์

ติดต่อ


1. ดร.กฤษฎา สุชีวะ
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 845 8220
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: krisda.suc@mahidol.ac.th
2. ดร.ชาคริต สิริสิงห
โทรศัพท์: 0 2441 0511, 081 807 2742
โทรสาร: 0 2441 9378
e-mail: chakrit.sir@mahidol.ac.th