RTEC News

แผนการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ประจำปี 2563


ประเภท หลักสูตร จำนวนวัน วิทยากร
1. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน 2 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
ดร. ชาคริต สิริสิงห
ดร. พงษ์ธร แซ่อุย
ดร. มนุเชศวร์ นิลวงศ์
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน 2 ดร. อดุลย์ นิ่มไพบูลย์
ดร. พร้อมศักดิ์ สงวนธำมรงค์
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการออกสูตรยาง 1 ดร. พงษ์ธร แซ่อุย
4. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคนิคการผสมยาง 1 ดร. ชาคริต สิริสิงห
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการติดของยาง 1 ดร. สมบัติ ธนะวันต์
ดร. สุภา วิรเศรษฐ์
6. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบยางล้อ 1 คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล
7. หลักสูตรเฉพาะด้าน การทดสอบสมบัติของยาง 1 ดร. กฤษฎา สุชีวะ
8. หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการทดสอบยางล้อ 1 คุณทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล

หมายเหตุ: หลักสูตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติม: คุณอุบล/คุณทิพวรรณ 0 2441 9816-20 ต่อ 1115 หรือ 0 8077 17098