บริการทดสอบ

บริการทดสอบตามมาตรฐาน ISO, ASTM, DIN หรือ BS ดังต่อไปนี้

สมบัติกายภาพ

- ความหนาแน่น

- ความทนต่อของเหลว (การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, ปริมาตร, ความแข็งหรือความแข็งแรง)

สมบัติการไหล

- Mooney viscosity, Mooney relaxation

- Shear viscosity, Die swell, Extrudate surface quality ที่อัตราไหลต่างๆ

- Shear viscosity ของของเหลว

- Storage modulus, Loss modulus, tan delta


สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวด์

- Scorch time, Vulcanization time, Vulcanization rate


สมบัติเชิงกล

- ความแข็ง (Shore A, Shore C, IRHD)

- สมบัติการรับแรงดึง (Modulus, Tensile strength, Elongation at break)

- สมบัติการรับแรงกด (Compressive strength, Compression set)

- สมบัติการรับแรงฉีก (Tear strength)

- ความทนต่อการขัดถู (Akron , DIN)

- ความยืดหยุ่น (Resilience โดย Pendulum method)


สมบัติเชิงพลวัต

- Storage modulus, Loss modulus, tan delta โดย Dynamic mechanical analyzer

- ความร้อนสะสม โดย Goodrich flexometer

- การขยายตัวของรอยแตก (crack growth) โดย De Mattia flexing machine


สมบัติการเสื่อมสภาพ

- ความทนต่อความร้อนและออกซิเจน

- ความทนต่อโอโซน

อัตราบริการทดสอบ

1. สมบัติทางกายภาพ


สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง
(บาท)
ความหนาแน่น ISO 2781
ASTM D297
เป็นก้อน ผิวเรียบ 200
- การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
ISO 1817
ASTM D471
กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม.
400
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม.
400
- การเปลี่ยนแปลงสมบัติการรับแรงดึง รูป dumbbell : die C (ASTM D412)
800
- การเปลี่ยนค่าความแข็ง ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม.
400
- การเปลี่ยนแปลงความคงทนต่อการฉีกขาด crescent (ISO 34-1), รูปทรง die : B (ASTM D624)
800

2. สมบัติการไหล


สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง
(บาท)
ดัชนีการไหลของพลาสติกเหลว (MFI)
ISO 1133-1
ISO 1133-2
ASTM D1238
เม็ดพลาสติก น้ำหนักประมาณ 100 กรัม 400
ความหนืดมูนนี่
ISO 289-1
ASTM D1646
ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 100 กรัม
หรือส่งเป็นยางดิบน้ำหนักประมาณ 250 กรัม
400
ความหนืดโดย Capillary Rheometer
ASTM D5099
ตัดเป็นเม็ด น้ำหนักประมาณ 200 กรัม 1,000
ความหนืดโดย Rotational Rheometer
ISO 7323
ตัดเป็นแผ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1-2 มม. 600
สมบัติหยุ่นหนืดโดย Rubber Process Analyzer
  ยางคอมพาวด์ น้ำหนักประมาณ 30 กรัม 600

3. สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวด์


สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง
(บาท)
เวลาสก๊อซ (ts2)

ASTM D5289

ASTM D2084

ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 15 กรัม 400
เวลาวัลคาไนซ์ (tc90) ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 30 กรัม 400

4. สมบัติเชิงกล


สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง
(บาท)
ความแข็ง
ISO 48-4
ASTM D2240
ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม. 200
สมบัติการรับแรงดึง ISO 37 รูป dumbbell : type I 400
ASTM D412
รูป dumbbell : die C
สมบัติการรับแรงกด
ISO 7743
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. สูง12.5 มม. 400
ความทนต่อการฉีกขาด
ISO 34-1
รูปทรง die : crescent; Angle without nick 400
ASTM D624
รูปทรง die : B,C
การเสียรูปถาวรเนื่องจากการกด
ASTM D395
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม.สูง 12.5 มม.
หรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.สูง 6 มม.
400
ความทนต่อการขัดถูแบบ DIN
DIN 53516
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่างน้อย 6มม. 400
ความทนต่อการขัดถูแบบ AKRON
BS 903 Part A9 (Method B)
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 มม. หนา 12.5 มม. 1,000
การกระเด้งตัว
ISO 4662
ความหนา 12.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. 400

5. สมบัติเชิงพลวัต


สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง
(บาท)
สมบัติเชิงพลวัตโดย Dynamic Mechanical Analyzer
  • - 30-200 oC
  กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม 800
  • -100-200 oC
  1,200
สมบัติเชิงพลวัตโดย Flexometer
  • - ความร้อนสะสม
ASTM D623
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 25 มม.หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 30 กรัม 1,000
การเติบโตของรอยแตกโดย De Mattie Flexing Machine
ISO 132
ASTM D813
รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 813 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000
ความล้าเชิงพลวัต
ISO 132
ASTM D430
รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 430 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม 1,000

6. สมบัติการเสื่อมสภาพ


สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง
(บาท)
ความทนต่ออากาศร้อน
ISO 188
ASTM D573
รูป dumbbell : type I (ISO 37), die C (ASTM D412)จำนวน 6 ชิ้น 20 บาท/ชั่วโมง
ความทนต่อโอโซน(ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ISO 1431-1 กว้าง 10 มม. ยาว 80 มม. หนา 2 มม. จำนวน 3 ชิ้น 2,000

7. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ


ประเภทของงาน
ราคา (บาท)
เตรียมยางคอมพาวด์โดยเครื่องผสมแบบปิดหรือแบบ 2 ลูกกลิ้ง ราคาตามตกลง
เตรียมยางวัลคาไนซ์โดยใช้เครื่องอัดร้อน 200

อัตราค่าบริการ (pdf)

แบบฟอร์มการให้บริการทดสอบ

ขั้นตอนขอรับบริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ติดต่อ

  คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
  โทรศัพท์: 0 2441 0511, 080 771 7098
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail: service@mahidolrubber.org, khwanjai.anu@mahidol.ac.th