บริการวิเคราะห์

- ชนิดของยางและยางผสม
   
- น้ำหนักโมเลกุลและการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลยาง  
   
- ชนิดของสารเคมียาง ความบริสุทธิ์  
   
- ขนิดและปริมาณขององค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง  
   
- สารเจือปน  
   
- สารตกค้าง  
   
- สารที่ก่อให้เกิดการบลูมที่ผิว  
   
- ขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาคยางและสารแขวนลอย  
   
- ข้อมูลจำเพาะ (specification) ของยางและน้ำยาง  
   

อัตราค่าวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์ยาง สารเคมียาง ผลิตภัณฑ์ยาง


ประเภท
เทคนิค
ชนิดของยาง/ยางผสม TGA, IR, NMR, GC-MS
ชนิดของสารเคมียาง IR, NMR, GC-MS
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง
(ชนิดและปริมาณ)
TGA, IR, NMR, GC-MS
ไนโตรซามีน GC-MS

เครื่องมือ
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
TGA (Thermogravimetric Analysis)
600
FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
600
Differential Scanning Calorimeter (DSC)
1,400
NMR (Nuclear Magnetic Spectroscopy)
2,000
GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry)
ตามตกลง

2. การวิเคราะห์สมบัติน้ำยางข้น


ประเภท
มาตรฐาน
ปริมาณน้ำยาง (ml)
ราคา (บาท)
ปริมาณของแข็งทั้งหมด ISO 124 50-100 250
ปริมาณเนื้อยางแห้ง
ISO 126
50-100
250
ความเป็นด่าง (alkalinity)
ISO 125
50-100
250
ปริมาณกรดไขมันระเหยง่าย
ISO 506
100-200
400*
ปริมาณโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์
ISO 127
100-200
400*
ความเสถียรต่อแรงกล
ISO   35
100-200
400*
ปริมาณยางจับตัวเป็นก้อน
ISO 706
200-300
400
ความเป็นกรดด่าง
ISO 976
50-100
200
ความหนืด
ISO 1652
600-1,000
400
ปริมาณแมกนีเซียม
RRIT**
50-100
400*
หมายเหตุ:
* กรณีที่ทดสอบ 1 รายการ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายตามรายการ
** RRIT คือวิธีการทดสอบตามการยางแห่งประเทศไทย

อัตราค่าบริการ (pdf)

แบบฟอร์มการให้บริการทดสอบ

ขั้นตอนขอรับบริการ

ติดต่อ

  คุณขวัญใจ อนุจารวัฒน์
  โทรศัพท์: 0 2441 0511  
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail: service@mahidolrubber.org, khwanjai.anu@mahidol.ac.th