กราฟผลผลิตยางธรรมชาติของไทย ในช่วงระหว่างปี 2554-2558

กราฟปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในช่วงระหว่างปี 2555-2559

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ในปี 2559

สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย ในปี 2559

ติดต่อ

คุณดารณี เจริญสุข

โทรศัพท์: 0 2441 9380

โทรสาร: 0 2441 9378

e-mail: daranee.cha@mahidol.ac.th