กราฟผลผลิตยางธรรมชาติของไทย ในช่วงระหว่างปี 2554-2558

กราฟปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในช่วงระหว่างปี 2555-2559

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ในปี 2559

สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย ในปี 2559