ผลงานวิจัยที่ได้รับการนำไปใช้ประโยชน์

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณภาพของยางล้อรถจักรยานยนต์ไทยเทียบกับคู่แข่ง

     ยางล้อรถจักรยานยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยางหลักผลิตภัณฑ์หนึ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย เนื่องจากมีปริมาณการใช้งานสูง อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์จึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาและเติบโตได้อีกมาก โดยแนวทางในการพัฒนาคือการยกระดับคุณภาพยางล้อ โดยยังคงความสามารถในการแข่งขันในด้านต้นทุนการผลิต

      ในการพัฒนาคุณภาพยางล้อรถจักรยานยนต์ ควรจะต้องเริ่มต้นจาการศึกษาคุณภาพของยางล้อที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยก่อน เปรียบเทียบกับของบริษัทคู่แข่งซึ่งมักจะเป็นบริษัทต่างประเทศหรือบริษัทไทยที่ร่วมทุนกับต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

     โครงการวิจัยนี้จึงดำเนินการศึกษาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณภาพยางล้อรถจักรยานยนต์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยเทียบกับคุณภาพยางล้อรถจักรยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทต่างชาติเพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพยางล้อรถจักรยานยนต์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยต่อไป

ผลงานวิจัย

     ได้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบโครงสร้างของยางล้อรถจักรยานยนต์ (รูปที่ 1) องค์ประกอบและสมบัติเชิงกลของเนื้อยางและสมบัติความทนทานต่อการใช้งานของยางล้อรถจักรยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย 5 บริษัท เทียบกับยางล้อที่ผลิตโดยบริษัทร่วมทุนที่คุณภาพได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 4 บริษัท โดยศึกษายางล้อ 3 ขนาดคือ 60/90-17, 70/90-17 และ 2.50-17

รูปที่ 1 โครงสร้างยางล้อรถจักรยานยนต์ที่ศึกษา (จำนวนชั้นผ้าใบ องศาการวางชั้นผ้าใบ จำนวนเส้นใยที่ใช้ต่อระยะ 1 ตารางนิ้ว)

ผลการศึกษาสำหรับยางล้อขนาด 60/90-17 แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบยางขนาด 60/90-17 ของ 9 บริษัท

ตัวอย่าง (ขนาด 60/90-17) A B C D E
มาตรฐาน มอก. ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยหน้ายาง (oC) 68.3-70.0 63.0-63.5 66.3-66.6 59.8-60.0 68.5-68.7
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยแก้มยาง (oC) 64.0-69.0 60.7-62.0 63.7-65.4 57.4-60.2 64.7-67.2
องค์ประกอบหน้ายาง/
สัดส่วน NR:SBR
65:35 60:40 50:50 50:50 40:60
องค์ประกอบแก้มยาง/
สัดส่วน NR:SBR
65:35 60:40 50:50 50:50 50:50
โครงสร้างผ้าใบ(ชั้น)/องศาการวางผ้าใบ (องศา)/จำนวนเส้นใยของผ้าใบต่อ 1 นิ้ว (เส้น) 2/33.5/28 2/35/24 2/34.5/27 2/32/22 2/35/26

ตารางที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบยางขนาด 60/90-17 ของ 9 บริษัท (ต่อ)

ตัวอย่าง (ขนาด 60/90-17) F G H I
มาตรฐาน มอก. ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยหน้ายาง (oC) 57.5-57.8 59.8-60.5 56.0-56.4 64.1-64.3
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยแก้มยาง (oC) 57.2-57.5 59.2-59.6 56.6-56.7 61.2-63.2
องค์ประกอบหน้ายาง/
สัดส่วน NR:SBR
65:35 50:50 50:50 50:50
องค์ประกอบแก้มยาง/
สัดส่วน NR:SBR
65:35 50:50 50:50 50:50
โครงสร้างผ้าใบ(ชั้น)/องศาการวางผ้าใบ (องศา)/จำนวนเส้นใยของผ้าใบต่อ 1 นิ้ว (เส้น) 2/33/25 2/33/25 2/32/25 3/33,30/22

     ผลการศึกษาพบว่ายางล้อรถจักรยานยนต์ทั้ง 9 บริษัทที่ทดสอบสามารถผ่านมาตรฐาน มอก. 682-2540 ได้เป็นส่วนใหญ่ ยางรถจักรยานยนต์ของบริษัทที่ผลิตโดยบริษัทคนไทย 5 บริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทร่วมทุนที่ในระดับนานาชาติอีก 4 บริษัทพบว่าจะมีความไม่สม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์และคุณภาพด้อยกว่าของบริษัทต่างชาติอยู่ประมาณ 30 - 50 % แล้วแต่ขนาดและยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ แต่ก็มีราคาต่ำกว่า 30-50 % เช่นกัน ฉะนั้นอาจเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณภาพของยางล้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทคนไทยมีคุณภาพดีสู้กับของบริษัทต่างชาติได้ เพียงแต่ต้นทุนในการผลิตก็จะสูงตามไปด้วย แต่ความต้องการยางล้อจักรยานยนต์ราคาถูกยังมีอยู่ โดยเฉพาะในแถบชานเมืองและต่างจังหวัด

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์


1. ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในประเทศ
2. ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางสามารถนำผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพยางล้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทคนไทยได้