บริการสืบค้นข้อมูล

บริการสืบค้นข้อมูลในด้านต่างๆ ต่อไปนี้


- ข้อมูลงานวิจัยที่เคยมีการทำมาแล้ว เพื่อใช้ต่อยอดงานวิจัย

- ข้อมูลความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเฉพาะเรื่อง

- ข้อมูลสถานภาพของเทคโนโลยีเฉพาะเรื่อง

- ข้อมูลตลาดผลิตภัณฑ์

- ข้อมูลสถานภาพของอุตสาหกรรมรายผลิตภัณฑ์

ติดต่อ

คุณดารณี เจริญสุข

โทรศัพท์: 0 2441 9380

โทรสาร: 0 2441 9378

e-mail: daranee.cha@mahidol.ac.th