มูลค่าการนำเข้ารวม 43,102.30 ล้านบาท

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์