มูลค่าการส่งออกรวม 218,557.50 ล้านบาท

ที่มา: ประมวลจากข้อมูลสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์