ที่มา: ประมวลจากข้อมูลสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์