การฝึกอบรมบุคลากรในโรงงาน

    หากท่านต้องการพัฒนาบุคลากรในโรงงานของท่าน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียในโรงงานหรือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น คงที่สม่ำเสมอมากขึ้น นอกจากท่านจะสามารถเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมที่ RTEC จัดเป็นประจำอยู่แล้ว ท่านยังอาจสามารถให้ทีมงานของ RTEC เข้าไปสอนในโรงงานของท่านได้ เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ของบุคลากรของท่านหรือเพื่อให้การสอนตรงตามความต้องการของบุคลากรของท่านมากยิ่งขึ้น

    หากสนใจติดต่องานบริการพัฒนาบุคลากรของ RTEC