การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยาง

    RTEC สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ยางได้ตั้งแต่ชนิดและปริมาณของยางที่ใช้ สารตัวเติมเสริมแรงเช่นเขม่าดำ ซิลิกา ตลอดจนสารเคมีอื่นๆที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาสูตรยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางของท่านได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น โดยการศึกษาจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตลาด หากสนใจติดต่อ RTEC