การสืบค้นข้อมูล

    ข้อมูลมีความสำคัญที่จะสามารถช่วยให้ท่านวางแผนการทำงานหรือตัดสินใจการดำเนินธุรกิจได้ถูกต้อง หรือหากท่านสนใจที่จะทำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้ใหม่หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การค้นคว้าศึกษาข้อมูลเดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่ก่อน จะช่วยให้ท่านสามารถพัฒนาความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและลดความซ้ำซ้อน

    หากท่านไม่มีเวลาที่จะค้นหาข้อมูลที่มีอยู่ หรือไม่ทราบแหล่งสืบค้นข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล RTEC สามารถช่วยท่านได้ในการสืบค้นข้อมูลดังกล่าว ทีมงานสารสนเทศยางของ RTEC มีประสบการณ์ในการสืบค้นข้อมูลยางมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลวิชาการ ข้อมูลอุตสาหกรรมยางหรือข้อมูลด้านตลาด และสามารถช่วยท่านได้