การวิเคราะห์สารอันตราย/สารตกค้าง

    ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยางจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นความปลอดภัยของถุงมือยางที่อาจก่อให้เกิดการแพ้สารเคมียางหรือแพ้โปรตีนที่มีอยู่ในยางธรรมชาติ ความปลอดภัยจากสารที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งเช่นไนโตรซามีน หรือความปลอดภัยจากสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ยางโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในทางการแพทย์

    RTEC สามารถช่วยท่านวิเคราะห์หาสารอันตรายหรือสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดจนการศึกษาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว