การลดต้นทุนการผลิต

   เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นตลอดเวลาในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ต้นทุนการผลิตกลายเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทจะต้องให้ความสนใจ นอกเหนือจากคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์แล้ว
    การลดต้นทุนการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ยางอาจทำได้โดย

  •     - การปรับสูตรยาง เลือกใช้ยางและสารเคมียางที่มีราคาถูกลง แต่ยังคงสมบัติของผลิตภัณฑ์ไว้
  •     - การพัฒนาใช้ระบบอัตโนมัติในสายการผลิต
  •     - การลดการใช้พลังงาน
  •     - การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
  •     - การนำเศษยางกลับมาใช้ใหม่

    RTEC สามารถช่วยท่านได้ เชิญหารือเรา